جانم؟ بهمون بگو

سؤالی تو ذهنته یا نیاز به راهنمایی داری؟ همین زیر واسمون بنویس تا تو کمترین زمان ممکن بهت جواب بدیم.